Expositie “Mystery”, In Boedapest.

Oktober 2016

Expositie “Mystery”. Sinds twee jaar ben ik lid van de Hongaarse vereniging van docenten beeldende vakken, de MROE, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Dit jaar neem ik deel aan een groepstentoonstelling van 50 docenten uit heel Hongarije, ik ben een van de weinige beeldhouwers tussen heel veel schilders.

Deze expositie met als thema “Mystery” wordt geopend door dhr József Szalay, voorzitter van de MROE, zaterdag 8 oktober om 12.00 uur. De expositie loopt tot 25 oktober.

Adres>

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Galériája
1092 Budapest

eva

Raday utca 18
Telefoon>  +36 (1) 218 7420

Openingstijden>
dinsdag-vrijdag 12.00–18.00
zaterdag 10.00– 14.00

Voor de liefhebber van Hongaars: zie hieronder.

Meghivó

Cím: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Galériája
1092 Budapest,
Raday utca 18, Telefon:(1) 218 7420

A MROE országos kiállítása a XV. Magyar Festészet Napja

 Kiál­lí­tás címe: „Rej­tély”

Meg­nyitó idő­pontja: októ­ber 8-án, 12.00 óra.

Meg­nyitja: Sza­lay József művész­ta­nár, MROE elnöke

Kiál­lí­tás rövid leírása:
Magyar­or­szág min­den terü­le­téről érkez­nek alko­tók, akik taní­ta­nak is alap­fokú művé­szeti
isko­lák­ban, közép­is­ko­lák­ban és főis­ko­lá­kon. A leg­több hiva­tá­sos művész, de sokan
kiváló rajz­ta­ná­rok, akik nagyon sze­ret­nek fes­teni.
A leg­töb­ben a nyári művész­te­le­pe­ken készült új mun­ká­kat hoz­zák a “Rej­tély” című
kiál­lí­tá­sunkra. A kiál­lí­tá­sun­kon kide­rül hogyan és miről gon­dol­kod­nak ma a
művész­ta­ná­rok. Vál­tozó, fel­gyor­sult vilá­gunk­ban hogyan vál­to­zott a tanári szem­lé­let
művé­szi kön­tös­ben. Milyen témák moti­vál­ják érzés­vi­lá­gu­kat, amely kihat a min­den­napi
életre.

Kurá­tor: Vin­cze Angéla festőművész

Nyitva tar­tás: K-P 12.00–18.00, Szo 10.00–14.00
Kiál­li­tás meg­te­kint­hető: októ­ber 25-ig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *